Alfin's world

Alfin's world

Rabu, 03 Oktober 2012

Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP BAB 2 Iman kepada kitab Allah

A. Beriman kepada Kitab - Kitab Allah

1. Pengertian Iman kepada Kitab Allah
Iman kepada kitab Allah memiliki pengertian mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menurunkan kitab-kitab-Nya kepada para rasul untuk menjadi petunjuk atau pedoman hidup bagi hamba-hambaNya agar dapat hidup selamat dunia dan akhirat.

 Sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 78-79 bahwa setelah para nabi atau rasul wafat, banyak isi kitab Al quran yang diubah atau disimpangkan oleh para pengikutnya.Berikut artinya :
" Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui al kitab ( Taurat ), kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaanlah yang besar bagi orang orang yang menulis al kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya " Ini dari Allah " ( Dengan maksud ) untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit ( keuntungan duniawi ) dari perbuatan itu "Dan sebuah hadis riwayat muslim, Rasulullah bersabda :
"Sesunguhnya Allah dengan kitab ini ( Al-Quran ) meninggikan derajat kaum kaum yang taat kepadaNya dan menjatuhkan derajat kaum yang lain ( yang ingkar kepadaNya )" ( HR. Muslim 2/201 )

2. Cara diturunkan Kitab-Kitab Allah
Kitab Adalah merupakan kitab Allah yang dibukukan. Sedangkan suhuf adalah kumpulan lembaran firman Allah. Firman Allah ada yang terdengar suara saja seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Dan diberikan dibalik tabir seperti pada Nabi Musa AS di bukit Sinai. Namun pada umumnya, Wahyu diterima melalui malaikat Jibril. Sebagai mana Asy-Syura ayat 51 berikut :
" Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan ( Malaikat ) lalu di wahyukann atau dari belakang tabir atau dengan mengutusan utusan ( malaikat ) lalu diwahyukan kepadanya dengan izin -Nya apa yang Dia kehendaki. Sungguh dia maha Tinggi, Maha Bijaksana"

3. Kesimpulan isi Kitab Kitab Allah

a. Tentang akidah, yang berisi pokok pokok keimanan kepada Allah, Malaikat, Nabi dan Rasul, serta kepercayaan pada hari akhir. Sesuai dengan surat Al- Anbiya ayat 25

b. Tentang syariat, berisi perintah Allah mengenai shalat, membaca Alquran dll. Sesuai dengan Surat Al Baqarah ayat 21

c. Tentang mualamalah, berisi ajaran ajaran Allah tentang ahlak dan perilaku yang baik. Sesuai dengan surat Al An'am ayat 154

d. Tentang Informasi, mengenai bahasan pahala dan siksa, surga dan neraka dll. Sesuai dengan surat Al Ankabut ayat 27

B. Jenis jenis Kitab Allah

1. Kitab Zabur
Diturunkan kepada Nabi Daud AS. Pokok ajarannya tentang kewajiban menyembah Allah SWT. Sesuai dengan Surat Al Isra ayat 55

2. Kitab Taurat
Diturunkan kepada nabi Musa AS di bukit Sinai. Berisi ajaran Allah dan merupakan petunjuk yang benar bagi kaum bani Israil. Sesuai dengan kitab Allah suray Al Maidah ayat 44


3. Kitab Injil
Diturunkan kepada nabi Isa AS. Pokok ajarannya sama dengan kitab kitab sebelumnya. Sesuai dengan surat Al Maidah ayat 46

4. Kitab Al Quran
Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai penyempurna kitab kitab sebelummnya. Kemurnian kitab Al Quran masih terjaga samapi saat ini. Allah menjamin bahwa Al Quran akan selalu terjaga keasliannya sampai Akhir zaman. Sesuai dengan surat Al Hijr ayat 9


C. Al Quran sebagai Kitab Suci Umat Islam

1. Al Quran sebagai penyempurna
Maksudnya  Al Quran sebagai penyempurna kitab kitab sebelumnya adalah Al Quran mengandung ajaran ajaran yang menyeluruh, melengkapi, membenarkan, dan mengganti ajaran yang turun sebelumnya.

2. Al Quran turun secara berangsur angsur
Al quran diturun kan pertama kali pada tanggal 17 Ramadhan. Bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 M. Lamanya Al Quran diturunkan adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.666 ayat.

3. Isi kandungan Al Quran 
a. Akidah ( Tauhid atau keimanan ), tentang keyakinan kepada Allah SWT
b. Ibadah, cara manusia beribadah kepada Allah
c. Ahlak, tentang cara cara bersikap, kewajiban meninggalakan perbuatan buruk dan melakukan perbuatan yang baik
d. Tarikh, Sejarah umat manusia pada masa lalu untuk dijadikan pelajaran
e. Janji dan ancaman, pahala pada umat yang beriman dan neraka bagi orang orang kafir
f. Ilmu pengetahuan, pengetahuan mengenai ketatanegaraan, sains, perekonomian, hukum, dsb
g. Menerangkan tenntang kejadian yang akan datang seperti kematian, hari kiamat, surga, neraka.

4. Keutamaaan Al Quran
a. Terpelihara kemurnian dan keutuhannya
d. Diungkapkan dengan gaya bahasa dan susunan yang indah
c. Membaca Al Quran mendapat pahala
d. Sebagai petunjuk umat manusia sepanjang masa
e. Membenarkan dan menyempurnakan kitab kitab sebelumnya

D. Sikap Mencintai Al Quran
Seorang muslim harus meyakini apa yang dikatakan di dalam Al Quran adalah benar. Salah satu tanda muslim yang beriman kepada Al quran adalah membacanya. Selain itu seorang muslim dituntut untuk memahami isi Al Quran dan mengamalkannya pada kehidupan sehari hari

Tidak ada komentar:

Posting Komentar